Toderelt.ru

ПК Журнал ТодерельТ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обеспечиваем безопасность хранения паролей — три совета

Šis kambarys įspūdingesnis nei „EGO23“ ir „EGO34“ kartu sudėjus. Maksimalus 51 kvadratinio metro erdvės kiekis maksimaliems egoistams. Patekęs čia mėgausiesi milžinišku plotu, prabangiu interjeru ir savimi.

Šis kambarys įspūdingesnis nei „EGO23“ ir „EGO34“ kartu sudėjus. Maksimalus 51 kvadratinio metro erdvės kiekis maksimaliems egoistams. Patekęs čia mėgausiesi milžinišku plotu, prabangiu interjeru ir savimi.

Prisijungti

Registruotis

Turėdami paskyrą jūs sutinkate su mūsų
pirkimo taisyklėmis ir privatumo politika

Pamiršote slaptažodį?

Įveskite el. paštą su kuriuo registravotės. Paspauskite patvirtinti ir slaptažodžio keitimo nuorodą gausite į savo el. pašto dėžutę.

UAB „Sveikatos kurortas“
Įmonės kodas: 303140505
PVM mokėtojo kodas: LT100008008113
El.p info@spavytautas.lt
Tel: +370 319 42139
Adresas: Karalienės Barboros al. 2,
Birštonas, LT-59202, Lietuva

Užsakymo taisyklės

1. UAB „SPA Birštonas” valdomos „Vytautas Ego SPA“ elektroninės rezervavimo sistemos veikimo taisyklėse reglamentuojama „Vytautas Ego SPA“ siūlomų apgyvendinimo ir sveikatinimo paslaugų (toliau – Paslaugos) pardavimo per UAB „SPA Birštonas” (buveinės adresas: Karalienės Barboros al. 2, Birštonas; juridinio asmens kodas 300605931; tel.: 8 319 42139; el. paštas info@spavytautas.lt, toliau –( „Vytautas Ego SPA“) elektroninę rezervavimo sistemą www.vytautasegospa.lt (toliau – elektroninė rezervavimo sistema), tvarka bei „Vytautas Ego SPA“ ir kliento tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė.
2. „Vytautas Ego SPA“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias taisykles. Naudojantis elektronine rezervavimo sistema, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
3. „Vytautas Ego SPA“ neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu klientas išsamiai nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
4. Pateikti užsakymus elektroninėje rezervavimo sistemoje turi teisę:
4.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
4.2. Juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;
4.3. Visų šių taisyklių 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
5. „Vytautas EGO SPA“ turi teisę be įspėjimo klientui apriboti galimybę naudotis elektronine rezervavimo sistema, jeigu Klientas iš esmės pažeidžia šių taisyklių reikalavimus, pavyzdžiui klientas mėgina pakenkti elektroninės rezervavimo sistemos darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
6. Elektroninėje rezervavimo sistemoje informacija pateikiama lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.
7. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos „Vytautas EGO SPA“ Paslaugų teikimo taisyklėse.

II SKYRIUS PRISIJUNGIMAS PRIE ELEKTRONINĖS REZERVACIJOS SISTEMOS

8. Klientai įsigyti paslaugas gali prisijungę prie elektroninės rezervacijos sistemos bei nurodę tokią informaciją:
8.1. fizinio asmens vardą ir pavardę, kontaktinį telefono nr., el. paštą;
8.2. Kliento duomenys įvedami tik užsakymo patvirtinimo tikslu. Kliento paskyra elektroninėje rezervacijos sistemoje nesukuriama ir duomenys apie ankstesnes rezervacijas nekaupiami.
9. Jeigu pasikeičia kliento registracijos duomenys, privaloma nedelsiant juos atnaujinti. „Vytautas Ego SPA“ nebus atsakingas už žalą, atsiradusią klientui ir (arba) tretiesiems asmenims, jeigu klientas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis, nepateikė arba nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
10. Kliento pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų̨ teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Tvarkydamas ir saugodamas pirkėjo asmens duomenis, „Vytautas Ego SPA“ vadovaujasi Privatumo politika užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Kliento asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik su kliento sutikimu. Kliento sutikimas pažymimas elektroninėje rezervavimo sistemoje, atitinkamame lauke. Dovanų kuponą kitam asmeniui ar rezervaciją kito (kitų) asmenų naudai atliekantis asmuo įsipareigoja užtikrinti, kad šių asmenų duomenys bus pateikiami „Vytautas Ego SPA“ su jų žinia ir sutikimu.
11. Klientas visada turi teisę, pateikęs prašymą „Vytautas Ego SPA“, susipažinti su „Vytautas Ego SPA“ tvarkomais savo asmens duomenimis, sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
12. Klientų asmens duomenys bus naudojami ir saugomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir terminais.

Читать еще:  msvcr110 dll скачать для Windows 7 x64

III SKYRIUS REZERVACIJŲ PASIRINKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKA BEI TERMINAI

13. Klientui suteikiama galimybė rinktis siūlomus paslaugų paketus (pagal tą dieną galiojančius pasiūlymus, į Paketą gali įeiti nakvynės, maitinimo bei atskiros sveikatinimo paslaugos) arba standartines nakvynes, kurios yra pateiktos rezervavimo lentelėje, su nuoroda apie galimą datos pasirinkimą, pagal rezervavimo dieną galiojančias kainas.
14. Susipažinęs su Paketo sudėtimi ir kaina Klientas gali pasirinkti pageidaujamą laisvą rezervacijos datą pasirinktam kambariui bei papildomas sąlygas arba paketą.
15. Išsirinkęs pasiūlymą Klientas turi pereiti į kitą rezervacijos etapą – formuliarą, kuriame nurodo savo asmens duomenis bei savo pastabas/pageidavimus dėl rezervavimo.
16. Tam, kad Kliento rezervacija būtų galiojanti, Klientas privalo sumokėti avansą. Klientas gali atlikti avanso apmokėjimą vienu iš šių būdų:
16.1. kredito kortele (Visa, Mastercard, Eurocard);
16.2. elektroniniu banko pervedimu (EVP International);
16.3. mokėti banko pervedimu arba vėliau;
17. Pasirinkęs 16.1 arba 16.2 punktuose nurodytą apmokėjimo galimybę, Klientas nukreipiamas į interneto svetainę, kur gali atlikti pinigų apmokėjimą pasinaudodamas sistema EVP International. Duomenų autorizavimas prasideda susijungus su sistema EVP International šifruoto 128 bitų protokolo pagalba. Sistemai EVP International priėmus įmoką, Klientui automatiškai pranešama el. laišku, patvirtinančiu apmokėjimą ir rezervavimą. El. laiške bus nurodyti kliento duomenys, viešbučio pavadinimas, bendra nakvynės kaina, įmokėtas avansas ir suma, kurią reikės mokėti viešbutyje, kitos paslaugų teikimo sąlygos. Likusią sumą už įsigytą nakvynę Klientas sumoka viešbutyje. Rezervavimą patvirtinantį el. laišką reikia pateikti viešbutyje kaip sumokėto avanso įrodymą bei likusios sumos apskaičiavimą.
18. Klientui pasirinkus 16.3 punkte nurodytą galimybę (mokėti banko pervedimu arba vėliau), jis el. paštu gaus pradinio rezervavimo patvirtinimą, tačiau rezervacija galutinai bus patvirtinta tik sumokėjus avansą paprastu banko pervedimu arba interneto sistema. Rezervavimas laikomas pradiniu 48 valandas nuo jo užsakymo ir, per tą laiką, negavus avanso, gali būti panaikintas. „Vytautui Ego SPA“ gavus avansą, Klientui išsiunčiamas rezervavimą patvirtinantis el. laiškas, kuriame bus nurodyti kliento duomenys, viešbučio pavadinimas, bendra nakvynės kaina, įmokėtas avansas ir suma, kurią reikės mokėti viešbutyje, kitos paslaugų teikimo sąlygos. Šį laišką klientas pateikia viešbučio administratorei galutiniam atsiskaitymui.

Читать еще:  Как узнать модель ноутбука без коробки

19. Rezervavimas pagal užklausimą. Elektroninėje rezervavimo sistemoje nesant pageidaujamo laisvo kambario, Klientas gali užpildyti užklausos formą. Užpildęs formą, Klientas el. paštu gauna termino patvirtinimą (arba jo nebuvimą) bei informaciją apie tai, kaip sumokėti avansą. Klientas gali sumokėti avansą kredito kortele, elektroniniu arba paprastu banko pervedimu. Rezervavimas bus patvirtintas tik gavus avansą gavimo metu. Sumokėjęs avansą, Klientas gaus el. laišką, kuriame bus nurodyti kliento duomenys, viešbučio pavadinimas, bendra nakvynės kaina, įmokėtas avansas ir suma, kurią reikės mokėti viešbutyje, kitos paslaugų teikimo sąlygos, kurį reikia pateikti atvykus į viešbutį galutiniam atsiskaitymui.
20. Elektroninėje rezervavimo sistemoje paslaugų kainos nurodamos eurais, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, į kurias nėra įskaičiuotas Birštono savivaldybės tarybos nustatytas 1 (vieno) euro/d. turizmo mokestis, kuris priskaičiuojamas papildomai, remiantis Birštono savivaldybės tarybos patvirtintais tarifais ir tvarka (su kuriais galima susipažinti www.birstonas.lt).
21. Prieš sumokėdamas avansą, klientas patvirtina, kad susipažino su „Vytutas Active“ elektroninės rezervavimo sistemos veikimo taisyklėmis, uždėdamas varnelę užsakymo lange ties „Perskaičiau ir sutinku su privatumo politika ir užsakymo taisyklėmis “. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti rezervaciją, jeigu jis nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir to nepatvirtina.
22. Kai „Vytautas Ego SPA“ gauna mokėjimo patvirtinimą, laikoma, kad tarp kliento ir „Vytautas Ego SPA“ yra sudaryta paslaugų sutartis. „Vytautas Ego SPA“ neatsako už tai, kad paslaugų sutartis nebuvo sudaryta dėl laiku negauto mokėjimo patvirtinimo šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

IV SKYRIUS DOVANŲ KUPONŲ UŽSAKYMO TAISYKLĖS

23. Dovanų kuponas (-ai) patvirtina dovanų kupono (-ų) turėtojo teisę naudotis paslaugomis už dovanų kupone (-uose) nurodytą sumą.
24. Dovanų kupono (-ų) turėtojai gali naudotis tik „Vytautas Ego SPA“ paslaugomis.
25. Pageidaujamų paslaugų kainai viršijus dovanų kupono (-ų) vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti grynaisiais pinigais arba kortele registratūroje.
26. Dovanų kuponas (-ai) nėra keičiamas (-mi) į grynuosius pinigus.
27. Dovanų kuponas (-ai) galioja 3 mėn. nuo įsigijimo datos, jeigu nenurodyta kitaip.
28. Jeigu dovanų kuponas (-ai) nebuvo panaudotas (-ti) jo (jų) galiojimo laikotarpiu, jo galiojimo terminas pasibaigia ir už jo kainą sumokėti pinigai nėra grąžinami.
29. Dovanų kupono (-ų) turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei nurodyta dovanų kupone (-uose), likusi suma dovanų kupono (-ų) turėtojui negrąžinama.
30. Dovanų kupono (-ų) turėtojui, atsiskaitančiam dovanų kuponu (-ais), PVM sąskaita — faktūra neišrašoma.
31. Dovanų kuponas (-ai) turi būti išnaudotas (-oti) per vieną apsilankymą.

Читать еще:  Как найти вредоносное ПО на своем сайте

Как выбирать пароли

При выборе пароля необходимо руководствоваться обязательными правилами: пароль должен быть сложным, уникальным и никому не известным.

Сложный пароль не так легко и быстро взломать, тогда как простой пароль злоумышленник сможет подобрать очень быстро, тем более что сейчас существуют программы для взлома, подбирающие легкие пароли.

Уникальный пароль – свой для каждого вашего аккаунта – защитит от доступа к вашей личной информации, размещенной на каждом из них. Ведь если кто-то узнает пароль к одному сервису, он может потенциально получить доступ и к другим, например, к вашей электронной почте и даже деньгам.

Пароль должен быть никому не известным, иначе никакой надежной защиты уже быть не может. Недопустимо записывать пароли на бумаге и тем более держать эти записи рядом с компьютером в открытом доступе для всех.

В целях сохранения в тайне своих паролей необходимо внимательно и осторожно относиться к сервисам, предлагающим проверить надежность вашего пароля. Если вы вводите там свой пароль для проверки, то он становится известным уже не только вам, а значит перестает быть надежным. Использовать подобные сервисы вы можете только для тренировки по составлению сложного надежного пароля.

Диспетчер паролей Google

Google также предлагает свое решение для хранения паролей. Все пароли привязываются к учетной записи Gmail, поэтому мы рекомендуем включать двухфакторную аутентификацию. Посмотреть их можно на абсолютно любых устройствах. Кроме того, когда вы регистрируетесь на том или ином сайте, Google предлагает создать для него автоматически сгенерированный пароль, но все же лучше придумать его самостоятельно. Пароль обязательно должен содержать спецсимволы вроде * или %.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector